Mondkapjes voor Turiani Hospital

Nu Corona ook de regio waarin het Turiani Hospital ligt is genaderd wordt hard gewerkt aan beschermende maatregelen voor de medewerkers van het ziekenhuis. En ook in Turiani dreigt een tekort aan mondkapjes.

We hebben contact gezocht met Nicholas Dobbinga, medewerker van het Wilhelmina Ziekenhuis in Assen, en ontwikkelaar van mondkapjes gemaakt van inpakpapier waarin onder normale omstandigheden instrumentarium wordt gesteriliseerd. De betrouwbaarheid ligt op het niveau van het chirurgische mondkapje. Hij stond meteen achter ons plan het ontwikkelde manual te gebruiken voor Turiani.

Deze heldere beschrijving hoe de kapjes gemaakt moeten worden, voorzien van duidelijke foto’s, is door ons in het Engels vertaald en naar Turiani gestuurd.

Dagelijks worden nu betrouwbare mondkapjes gemaakt voor gebruik op de afdelingen. Ook met twee andere ziekenhuizen in Tanzania hebben we contact over deze werkwijze.

Fusiedocument Stichting Burns Turiani met Stichting Vrienden van Turiani

FUSIEDOCUMENT  
Samenvoeging ‘Stichting Vrienden van Turiani’ en ‘Stichting Burns Turiani’
November 2018

Enkele jaren geleden hebben de besturen van de ‘Stichting Vrienden van Turiani’ en van de ‘Stichting Burns Turiani’ met elkaar afgesproken om ter ondersteuning van het Turiani Hospital in Tanzania als één gremium op te treden. Het management van het Turiani Hospital diende het maximale gevoel te hebben dat beide stichtingen in goed overleg tot doel hadden om het Turiani Hospital tot steun te zijn waarbij elke stichting zijn eigen rol nam. Dat uitte zich in een aantal activiteiten en projecten in en voor het Turiani Hospital. Verschillende van die activiteiten kenden raakvlakken en overlap. Coördinatie van die activiteiten gebeurde in wisselende mate, soms na de start van projecten door geconstateerde lacunes of ‘aandachtsgebieden’. Een enkele maal leidde dat tot verwarring, zowel bij het management van het Turiani Hospital als wel bij donoren van beide stichtingen. In de loop der tijd is het management van het Turiani Hospital in toenemende mate gaan begrijpen wat de eigenschappen, de aard en de mogelijkheden van de beide stichtingen zijn. De besturen van beide stichtingen zijn daartoe frequenter met elkaar in overleg getreden ter voorbereiding en evaluatie van werkbezoeken aan het Turiani Hospital als wel in het overleg met de Hanzehogeschool en met ROC Noorderpoort rondom stagiaires en stage-opdrachten van studenten. Rond de crisissituatie in het Turiani Hospital begin 2017 en de daarmee gepaard gaande verandering in het management van het ziekenhuis hebben de besturen van beide stichtingen elkaar goed geïnformeerd en gebruikt. Dat leidde in het Strategisch Beleidsplan 2017-2020 van de ‘Stichting Burns Turiani’ o.a. tot de stelling dat de intensievere samenwerking met de ‘Stichting Vrienden Van Turiani’ een structureel karakter zou moeten krijgen. De wens tot een nauwe samenwerking van beide stichtingen is kenbaar gemaakt en heeft geleid tot het instellen van de gemeenschappelijke ‘Werkgroep Samenvoeging’ waarbij de initiërende notities van beide stichtingen als basis dienden, te weten ‘Gedachten over intensivering samenwerking Vrienden van Turiani en Stichting Burns Turiani’ opgesteld door het bestuur van de Vrienden van Turiani en ‘Samenwerking in Groningen voor het Turiani Hospital’ zoals vastgesteld door het bestuur van de Stichting Burns Turiani.

Door de besturen van beide stichtingen is de ‘Werkgroep Samenvoeging’ ingesteld met als doelstelling de uitgangspunten van een bestuurlijke samenvoeging van beide stichtingen op elkaar af te stemmen, de randvoorwaarden van een mogelijke samenvoeging te verkennen en de voor- en de nadelen van de samenvoeging tegen elkaar af te wegen.