Ontwikkeling meerjaren scholingsplan (2021)

In 2022 hebben we 2 werkbezoeken gepland aan Turiani Hospital. In maart gaan Yvonne Geerdink en Gerbrig Bijker naar Turiani om dr. Castus te steunen bij de verdere ontwikkeling van het meerjarenplan voor het ziekenhuis en een vervolg te geven aan de scholingsactiviteiten aan de staf van het ziekenhuis. In juli/augustus is André Kurvers samen met Wim Theuvenet (plastisch chirurg met ervaring in ontwikkelingslanden) in Turiani met als doel het scholingsplan verder vorm en inhoud te geven.

In dit plan wordt beschreven hoe artsen, verpleegkundigen, fysiotherapeuten en andere (para)medische professionals in het ziekenhuis geschoold kunnen worden in de behandeling van specifieke aandoeningen. Eerst inventariseren we gezondheidsproblemen in het verzorgingsgebied van het ziekenhuis, waar op dit moment geen of onvoldoende behandeling voor is. Het ziekenhuis kan deze gaan aanbieden mits personeel hierin getraind wordt.

Bijvoorbeeld: het aanleren van eenvoudige reconstructie-operaties van contracturen door littekens aan een groep artsen in het ziekenhuis. Ook de verpleegkundigen worden getraind in de zorg voor deze specifieke patiëntengroep en de fysiotherapeut in de eventuele nabehandeling. Op deze manier kunnen patiënten in hun eigen omgeving geholpen worden (een deel van de patiënten zullen ook geen geld hebben om naar ander een ziekenhuis te reizen en dus niet behandeld worden).

Door deze brede aanpak worden de resultaten van de operaties verbeterd met als gevolg verbetering van kwaliteit van leven voor de patiënt. Daarnaast is het een bron van inkomsten voor het ziekenhuis. Op deze manier gaat scholing en verhogen van inkomsten hand in hand met behoud van personeel. Bij scholing elders is medisch personeel vaak langere tijd weg uit het ziekenhuis en ook kunnen zij de specialistische zorg die ze hebben geleerd niet altijd uitoefenen in de praktijk van Turiani Hospital.

Stagiaires verpleegkunde, Verloskunde en incidenteel Geneeskunde (2009 – heden)

Vanaf 2009 zijn jaarlijks 4 HBOV studenten van de Hanzehogeschool in Turiani voor een stage van 5 maanden. De Vrienden houden contact met studenten en opleiders in Groningen en in Turiani voor een goed verloop. Van 2013 tot 2015 waren vanuit de Verloskunde Academie verloskundige stagiaires in Turiani. Door een curriculumwijziging van de opleiding is deze voorlopig gestopt. Het Noorderpoort is in 2016 gestart met stages van studenten MBOV in Turiani. Dit krijgt hopelijk een vervolg in de toekomst. Incidenteel bemiddelen wij bij aanvragen van geneeskunde studenten voor een korte stage van 2/3 maanden naast de coassistenten, die door het AMC worden uitgezonden naar Turiani. Tot slot bemiddelen we ook bij aanvragen van basisartsen of andere professionals, die belangeloos een periode in Turiani willen werken om ervaring op te doen.

Scholing en training (2000 – heden):

Vanaf 2000 verzorgt Stichting Burns Turiani scholing aan verpleegkundigen en andere medewerkers in (brand)wondzorg (m.n. preventie en behandeling van kinderen), het trainen van lokale trainers en het steunen bij de uitvoering van het Scholingsplan van het ziekenhuis. Deze trainingsactiviteiten vinden op de werkvloer plaats. Het Brandwonden centrum van het Martini ziekenhuis is daarbij onze partner. Met ingang van januari 2019 worden deze trainingen voortgezet onder de paraplu van de Stichting Vrienden van Turiani.

Verslag werkbezoek Ina en Ina

Actie Corona fonds (2020)

Voor de aanschaf van beschermingsmiddelen tegen het Corona-virus heeft de Wilde Ganzen eind mei € 9.540,- kunnen overmaken aan het ziekenhuis. Daarvan hebben de Vrienden € 4.770,- bijgedragen. Onze fondswerving heeft tot nu toe rond de € 3000,- opgeleverd door overschrijvingen van particulieren en organisaties. Vele Vrienden hebben een (extra) donatie gegeven en/of actie gevoerd in hun eigen netwerk voor Turiani. Mede namens de staf van het ziekenhuis: onze hartelijke dank hiervoor! Zowel acties als donaties zijn nog welkom voor dit doel.

Actie X-Ray (2020)

Het ziekenhuis had dringend een nieuw röntgenapparaat nodig (kosten 65.000 euro) voor een goede diagnostiek èn voor haar inkomsten. Samen met de Wilde Ganzen, die elke donatie heeft verdubbeld, kan deze actie eind maart 2020 worden afgerond. Dit is gelukt dankzij de vele donaties die we afgelopen jaar mochten ontvangen waarvoor onze hartelijke dank!

Ondersteuning management (continue)

In 2017 en 2018 hebben we samen met het management een analyse en verbeterplan gemaakt van de financiële situatie van het ziekenhuis.

De slechte economische situatie in Tanzania, de langdurige droogte, een (deels) falende overheid, betalingsachterstanden en daardoor een laag moreel bij het personeel speelden het ziekenhuis parten.

De situatie is inmiddels verbeterd en ook het Bisdom heeft als eigenaar zijn verantwoordelijkheid genomen. De financiën zijn nu grotendeels op orde, de kwaliteit van zorg is verbeterd en nieuwe ontwikkelingen zijn op gang gebracht.

Actuele informatie: zie de laatste nieuwsbrief, te downloaden onder de kop ‘Nieuws’

Bouw Maternity en Labour ward (2013 – 2017)

Samen met het ziekenhuis, de Wilde Ganzen (www.wildeganzen.nl) en vele donoren is het gelukt een nieuwe kraamafdeling te bouwen. Met de vrijwillige inzet van een architect, constructeur, tekenaar en bouwbegeleider hebben we het ziekenhuis kunnen helpen met de financiering, het ontwerp, de lokale aanbesteding en de supervisie op de bouwlocatie. In totaal bedroegen de kosten 450.000 euro. De nieuwe Maternity telt 36 bedden, 6 verlosbedden en een kleine operatiekamer en was in 2017 volledig in gebruik. Een kleine afdeling neonatologie is in voorbereiding.

Actieplan Nursing School (2012 – 2015)

Het ziekenhuis had het plan om een Nursing School te starten om verpleegkundigen uit de regio te binden aan het ziekenhuis. We hebben geholpen om een ‘Plan of Action’ te maken. Inmiddels heeft het ziekenhuis besloten om eerst energie te steken in de verbetering van de kwaliteit van zorg en de ziekenhuisfinanciën. En wel actief een stageplek te bieden aan studenten van nabijgelegen nursing schools.