Wat al gelukt is

Actie X-Ray (maart 2020)

Het ziekenhuis had dringend een nieuw röntgenapparaat nodig (kosten 65.000 euro) voor een goede diagnostiek èn voor haar inkomsten. Samen met de Wilde Ganzen, die elke donatie heeft verdubbeld, kan deze actie eind maart 2020 worden afgerond. Dit is gelukt dankzij de vele donaties die we afgelopen jaar mochten ontvangen waarvoor onze hartelijke dank!

Noodhulp (april 2019)

De medisch directeur heeft ons gevraagd actief mee te denken in het herstellen van de schade (50.000 euro) aan de medische apparatuur na de orkaan Adai. Met steun van een aantal vrienden en samen met de Wilde Ganzen is het gelukt om dit bedrag in april over te maken aan het ziekenhuis.

Ondersteuning management (2017 heden)

In 2017 en 2018 hebben we samen met het management een analyse en verbeterplan gemaakt van de financiële situatie van het ziekenhuis.

De slechte economische situatie in Tanzania, de langdurige droogte, een (deels) falende overheid, betalingsachterstanden en daardoor een laag moreel bij het personeel speelden het ziekenhuis parten.

De situatie is inmiddels verbeterd en ook het Bisdom heeft als eigenaar zijn verantwoordelijkheid genomen. Anno 2019 zijn de financiën grotendeels op orde, is de kwaliteit van zorg verbeterd en zijn nieuwe ontwikkelingen op gang gebracht.

Door een ingrijpende managementwissel in Turiani houden we de vinger aan de pols.

Scholing en training (2000 – heden):

Vanaf 2000 verzorgt Stichting Burns Turiani scholing aan verpleegkundigen en andere medewerkers in (brand)wondzorg (m.n. preventie en behandeling van kinderen), het trainen van lokale trainers en het steunen bij de uitvoering van het Scholingsplan van het ziekenhuis. Deze trainingsactiviteiten vinden op de werkvloer plaats. Het Brandwonden centrum van het Martini ziekenhuis is daarbij onze partner. Met ingang van januari 2019 worden deze trainingen voortgezet onder de paraplu van de Stichting Vrienden van Turiani.

Verslag werkbezoek Ina en Ina

Masterplan (2007)

Als PUM-expert heeft een van onze vrienden het ziekenhuis geholpen bij de ontwikkeling van een Masterplan. Daarbij had de bouw van een nieuwe vrouwen- en kraamafdeling de hoogste prioriteit. De oude vrouwenafdeling werd gerenoveerd en de bouw voor een nieuwe kraamafdeling (Maternity) in een projectplan gegoten. Dit was tevens het startschot voor de oprichting van de Stichting Vrienden van Turiani in 2008.

Acties ‘container’ (2014 en 2019)

In 2014 en 2019 hebben we een container met bedden en medische hulpmiddelen naar het ziekenhuis kunnen sturen voor de inrichting van de nieuwe Maternity en materialen voor de nieuwe spoedeisende hulp afdeling (Emergency en Intensive Care).

Training echoscopie (2009 en 2012)

Door de Hanzehogeschool Groningen zijn artsen en verpleegkundigen in Turiani en van het ‘zuster’ ziekenhuis in Mikumi getraind in het maken van echo’s. Niet alleen van zwangeren maar ook van patiënten met interne aandoeningen. Deze training is belangeloos gegeven door de opleiding MBRT (Medische Beeldvormende en Radiologische Therapie).

Stagiaires verpleegkunde, Verloskunde en incidenteel Geneeskunde (2009 tot heden)

Vanaf 2009 zijn jaarlijks 4 HBOV studenten van de Hanzehogeschool in Turiani voor een stage van 5 maanden. De Vrienden houden contact met studenten en opleiders in Groningen en in Turiani voor een goed verloop. Van 2013 tot 2015 waren vanuit de Verloskunde Academie verloskundige stagiaires in Turiani. Door een curriculumwijziging van de opleiding is deze voorlopig gestopt. Het Noorderpoort is in 2016 gestart met stages van studenten MBOV in Turiani. Dit krijgt hopelijk een vervolg in de toekomst. Incidenteel bemiddelen wij bij aanvragen van geneeskunde studenten voor een korte stage van 2/3 maanden naast de coassistenten, die door het AMC worden uitgezonden naar Turiani. Tot slot bemiddelen we ook bij aanvragen van basisartsen of andere professionals, die belangeloos een periode in Turiani willen werken om ervaring op te doen.

Film: ‘we care, we love, we pray’ (2012)

Drie studenten van de opleiding communicatie en media (Hanzehogeschool) hebben een korte documentaire gemaakt over de dagelijkse gang van zaken in het ziekenhuis (zie link op de home-pagina).

Nieuw ‘accounting system’ (2013)

De Vrienden hebben bemiddeld in een aanvraag bij PUM (Netherlands Senior Experts; zie ook www.PUM.nl). Resultaat was een nieuw ‘accounting system’ en het inwerken van de ziekenhuisaccountant in dit systeem.

Bouw Maternity en Labour ward (2013 tot 2017)

Samen met het ziekenhuis, de Wilde Ganzen (www.wildeganzen.nl) en vele donoren is het gelukt een nieuwe kraamafdeling te bouwen. Met de vrijwillige inzet van een architect, constructeur, tekenaar en bouwbegeleider hebben we het ziekenhuis kunnen helpen met de financiering, het ontwerp, de lokale aanbesteding en de supervisie op de bouwlocatie. In totaal bedroegen de kosten 450.000 euro. De nieuwe Maternity telt 36 bedden, 6 verlosbedden en een kleine operatiekamer en was in 2017 volledig in gebruik. Een kleine afdeling neonatologie is in voorbereiding.

Worldschoolprojecten (2017 – 2018)

Worldschool maakt middelbare scholieren bewust van ontwikkelingsorganisaties. Zij koppelt leerlingen van havo en vwo aan stichtingen die zich inzetten voor ontwikkelingslanden. Als Vrienden hebben we twee jaar groepen leerlingen begeleid, die onze projecten hadden gekozen: de opzet van een nursing school en het verbeteren van de moederkindzorg. Voor meer informatie over het Worldschool initiatief: www.worldschool.nl

Actieplan Nursing School (2012 – 2015)

Het ziekenhuis had het plan om een Nursing School te starten om verpleegkundigen uit de regio te binden aan het ziekenhuis. We hebben geholpen om een ‘Plan of Action’ te maken. Inmiddels heeft het ziekenhuis besloten om eerst energie te steken in de verbetering van de kwaliteit van zorg en de ziekenhuisfinanciën. En wel actief een stageplek te bieden aan studenten van nabijgelegen nursing schools.

Nieuwsbrief ontvangen?

Als u uw emailadres aan ons doorgeeft, dan houden we u via onze nieuwsbrief op de hoogte van de ontwikkelingen in het Turiani Hospital. Ook ontvangt u een uitnodiging voor onze jaarlijkse vrienden bijeenkomst, waar u de verhalen uit Tanzania rechtstreeks kunt horen en uw vragen kunt stellen.

Download de laatste nieuwsbrief