Wat ons gelukt is

Scholing en training (2000 – heden):

Op 1 januari 2019 is de Stichting Burns Turiani opgegaan in de Stichting Vrienden van Turiani. Vanaf 2000 verzorgt de Stichting Burns Turiani scholing van verpleegkundigen en andere medewerkers van het Turiani Hospital in het voorkomen van ziekenhuisinfecties en (brandwonden)zorg.

De Stichting Burns Turiani stond het Turiani Hospital in achterliggende jaren met raad en daad bij in de versterking van haar deskundigheid in behandeling, verpleging en verzorging van patiënten. De scholingsactiviteiten zijn gericht op het gebied van infectiepreventie en (brand)wondbehandeling. Deze scholingsactiviteiten komen tot stand met medewerking van het Brandwondencentrum van het Martini Ziekenhuis te Groningen. Door workshops en voordrachten, praktijklessen en operatietrainingen ontvangen medewerkers in het Turiani Hospital elk jaar een bijscholing tijdens twee werkbezoeken. Met name het ‘train de trainer’ -programma blijkt een goede basis om de overgedragen kennis en kunde te bestendigen.

De kernactiviteiten van de Stichting Vrienden van Turiani op het gebied van scholing en training zijn gericht op:

  1. Handhaving van kwaliteit en continuïteit van kennis en vaardigheden in zorg;
  2. Ontwikkeling in verpleegkundige en medische professionaliteit in overleg met het management van het Turiani Hospital;
  3. Afstemming gericht op de doelstelling van de specifieke zorgafdeling voor patiënten met complexe (brand)wonden;
  4. Evaluatie van kwaliteitsregistraties op resultaat, met name gericht op de doelstellingen voor de infectiepreventie;
  5. Preventie van brandwonden bij kinderen.

Hulp bij het Masterplan (2007)

Als aanloop naar de oprichting van de Stichting Vrienden van Turiani, heeft een van onze vrienden, als PUM-expert, hulp geboden aan het ziekenhuis bij de ontwikkeling van haar strategisch beleid. Dit resulteerde in een Masterplan waarin als 1e prioriteit de bouw van een nieuwe vrouwen- en kraamafdeling werd genoemd. Op nummer 2 stond de ontwikkeling van een Health Care Training Center met als eerste stap de oprichting van een eigen Nursing School. De wens om aan deze grote projecten samen te werken was het startschot voor de oprichting van de Stichting Vrienden van Turiani in 2008.

Training echoscopie (2009 en 2012)

In samenwerking met de Hanzehogeschool Groningen zijn artsen en verpleegkundigen in Turiani en van het ‘zuster’ ziekenhuis in Mikumi getraind in het maken van echo’s. Niet alleen van zwangeren maar ook van patiënten met interne aandoeningen. Deze training is belangeloos gegeven door docenten en een student van de opleiding MBRT (Medisch Beeldvormende en Radiotherapeutische Technieken).

Stagiaires verpleegkunde, Verloskunde en incidenteel Geneeskunde (2009 tot heden)

Omdat zowel de Vrienden als het ziekenhuis de uitwisseling van kennis en vaardigheden hoog in het vaandel hebben staan, hebben we contact gelegd met opleidingsinstituten in onze regio om dit mogelijk te maken.

Vanuit de Hanzehogeschool zijn vanaf 2009 per jaar 4 studenten verpleegkunde (HBO-V) in Turiani voor een praktijkstage van 5 maanden in het laatste jaar van hun opleiding. De Vrienden houden contact met studenten en met opleiders in Groningen en in Turiani voor een goed verloop van het stagetraject.

Van 2013 tot 2015 waren in samenwerking met de Academie Verloskunde Amsterdam en Groningen verloskundigen in opleiding in Turiani voor een internationale stage. Deze stage is door een curriculumwijziging van de opleiding voorlopig gestopt.

Het ROC Noorderpoort is in 2016 gestart met stages van studenten MBO-V in Turiani. Dit krijgt hopelijk een vervolg in de toekomst.

Incidenteel bemiddelen wij bij aanvragen van geneeskundestudenten voor een korte stage van 2/3 maanden naast de coassistenten, die door het AMC worden uitgezonden naar Turiani.

Tot slot bemiddelen we ook bij aanvragen van basisartsen of andere professionals, die belangeloos een periode in Turiani willen werken om ervaring op te doen.

Film: ‘we care, we love, we pray’ (2012)

In het kader van het 50-jarig bestaan van het ziekenhuis hebben 3 studenten van de opleiding Communicatie en Media van de Hanzehogeschool onder begeleiding van een docent en met ondersteuning van de Vrienden een korte documentaire gemaakt. Deze vertelt over de dagelijkse gang van zaken in het ziekenhuis en geeft een mooie inkijk in de zorgverlening binnen de Tanzaniaanse cultuur. Deze film is te zien via Vimeo.com. (link?)

Nieuw ‘accounting system’ (2013)

Op verzoek van het ziekenhuis hebben de Vrienden bemiddeld in een aanvraag bij PUM (Netherlands Senior Experts; zie ook www.pum.nl). Dit resulteerde in een adviestraject van een deskundige op het gebied van ziekenhuisfinanciën. Het resultaat was een nieuw ‘accounting system’ en het inwerken van de ziekenhuisaccountant in dit systeem.

Bouw Maternity en Labour ward (2013 tot 2017)

Samen met het ziekenhuis, de hulporganisatie Wilde Ganzen (www.wildeganzen.nl) en vele donoren is het gelukt een nieuwe kraamafdeling te bouwen. Dit was hard nodig omdat de bestaande afdeling in zeer slechte staat verkeerde. Met de vrijwillige inzet van een aantal Vrienden, zoals architect, constructeur, tekenaar en bouwbegeleider hebben we het ziekenhuis kunnen helpen met de financiering, het ontwerp, de lokale aanbesteding en de supervisie op de bouwlocatie. In totaal bedroegen de kosten 450.000 euro. De afdeling telt 36 bedden, 6 verlosbedden en een kleine operatiekamer. De nieuwe Maternity was in 2017 volledig in gebruik. Een kleine afdeling neonatologie is in voorbereiding.

Worldschoolprojecten (2017 – 2018)

Worldschool maakt middelbare scholieren bewust van ontwikkelingsorganisaties. Zij koppelt leerlingen van havo en vwo aan stichtingen die zich inzetten voor ontwikkelingslanden. Als Vrienden hebben we twee jaar groepen leerlingen begeleid, die onze projecten hadden gekozen: de opzet van een ‘nursing school’ en het verbeteren van de moederkindzorg. Voor meer informatie over het Worldschool initiatief: www.worldschool.nl